ورود

ورود

یارانه سرپرستان خانوار واریز شد

یارانه - واریز

هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی بامداد امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

منبع : تابناک