ورود

ورود

سینما فرهنگ ـ ساعات اکران فیلم آس و پاس

هر روز ساعت :     11  ،  16  ،  18 چهارشنبه و پنج شنبه :     اکران ویژه ساعت   21 شهرستان شبستر  شبستر  سایت ...