ورود

ورود

قصه برای فرزندانمان .... سایت شبستر95

به فرزندانمان قصه ای بگوییم که بیدار شوند ، نه اینکه بخوابند !!!! شهرستان شبستر    شبستر    سایت شبستر95 ...

دوستان سه نوعند ....

دوستان سه نوعند ....   _ آنانکه عیب ما را می گویند تا دیگران را بخندانند   _ آنانکه عیب دیگران را می گویند تا ما را بخندانند   _ آنانکه عیب ما را به خودمان می ...

عشق و محبت

عشق و محبت عسل اصیل زندگیست .... علی نوشادی شبستری ...