ورود

ورود

با عملتان با خدا حرف بزنید ....

حضرت (امیر علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: «فعله قول»؛ سخن خدا همان کارهایی است که می کند، یعنی خدا با کارهایش با ما حرف می زند، شما هم با عملتان با خدا حرف بزنید،با عملتان به خدا بگویید: خدایا من علم ندارم، فهم ندارم، قدرت ندارم. 
سجده و رکوع نماز، فعلی است که با آن فقر و جهل و عجز و نیستی خودمان را به خدا اظهار می کنیم. لذا امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «الاسلام هو ٱلتسلیم و ٱلتسلیم هو ٱلیقین و ٱلیقین هو ٱلتصدیق و ٱلتصدیق هو ٱلاقرار و ٱلاقرار هو ٱلاداء و ٱلاداء هو ٱلعمل»: اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین است و یقین همان تصدیق کردن است و تصدیق همان اقرار نمودن است و اقرار همان به جا آوردن است و به جا آوردن همان عمل کردن است.